Stadgar för BioFoto Finland r.f. (BFF)

- godkända och antecknade i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister 10.6.2010.

 

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är BioFoto Finland r.f.(BFF), dess hemort är Kimitoön och föreningsspråket är svenska.

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja, utveckla och synliggöra naturfotografering på svenska i Finland samt främja kontakten till motsvarande Biofotoföreningar i Norden. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att - ordna medlemsmöten (både fysiska och interaktiva via internet) - ordna fotoutflykter (regionalt, nationellt och internationellt) - ordna kurser och fortbildning i samarbete med andra aktörer - arrangera fotoutställningar med medlemmarnas bilder - bedriva informationsverksamhet om naturfotografering - ha en egen informativ hemsida på internet - årligen utse Årets bästa naturbild i Svenskfinland - ha tidskriften Naturfotografen eller motsvarande som medlemsförmån För att stöda sin verksamhet kan föreningen - ta emot understöd, donationer och testamenten - äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom - bedriva projektverksamhet

 

3. Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.

 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna. En särskild medlemsavgift uppbärs av familjemedlemmar.

 

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fem ordinarie medlemmar samt två suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör samt utser andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. På grund av föreningens geografiska läge (hela Svenskfinland) kommer majoriteten av styrelsemötena att ske virtuellt, via internet eller telefon. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens årsmöte senast fyra veckor före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per e-post. Den medlem som inte har e-post får kallelsebrev per post.

 

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 1. mötet öppnas. 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 4. föredragningslistan för mötet godkänns 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras 6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga 7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs 8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar 9. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter 10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.